Vertrouwenspersoon SV Mussel

SV Mussel wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.
Maar stel nu dat ….

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een begeleider, commissielid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

De algemene taak van de vertrouwenspersonen omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft.

Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste
gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten
van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. Het nemen van
maatregelen in de vereniging is overigens een zaak van het bestuur, niet van de
vertrouwenspersoon. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de
vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis
stellen van de inhoud van de melding. Zo nodig vindt na het doorspelen van de
melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van
betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium
aan het gesprek tussen de betrokkene en de vertrouwenspersoon deelnemen. De
vertrouwenspersoon heeft als taken:

 • Aanspreekpunt voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • Begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding;
 • Het bieden van een luisterend oor, advies verstrekken over volgacties, bijstaan, beantwoorden van vragen, bemiddelen en indien nodig verwijzen naar hulpverlening, zoeken naar een geschikte oplossing, assisteren bij klachtenprocedures en/of aangiftes en het geven van (preventief) voorlichting.
 • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
 • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;

De vertrouwenspersoon adviseert
het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende
ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst
gedag wordt verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk,
kwetsend, bedreigend of onveilig ervaren mag worden.

 • Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
 • Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
 • het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene,
 • het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten • het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
 • Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.
 • Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.
 • Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

Het bestuur heeft Miranda van Drenth gevraagd om deze functie binnen de SV Mussel te vervullen.

Mijn naam is Miranda van Drenth.
Ik werk als psychosociaal medewerker en aandachtsfunctionaris
kindermishandeling en huiselijk geweld bij Treant zorggroep. In deze functie
heb ik met regelmaat vertrouwelijke gesprekken over zaken waar kinderen en hun
ouders soms in vastlopen, huiselijk geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag
of seksueel misbruik. Veiligheid en je veilig voelen is de basis voor een ieder
in onze samenleving. Ook binnen een voetbalvereniging moet dit gegarandeerd
zijn en mocht dit niet zo zijn, schroom dan niet om contact op te nemen.

E-mail: mcvandrenth@gmail.com

Mobiel: 06-49882879